วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์

การเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลังจากที่นักเรียนได้หัวเรื่องทำโครงงานที่เฉพาะเจาะจงและได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเพียงพอแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเขียนเค้าโครงของโครงงานเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการขั้นต่อไป
เค้าโครงของโครงงานโดยทั่วไปจะเขียนขึ้นเพื่อแสดงแนวความคิด วางแผนและขั้นตอนของการทำโครงนั้น
ซึ่งควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
1. ชื่อโครงงาน
2. ชื่อผู้ทำโครงงาน
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกทำโครงงานนี้ โครงงานเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรมีหลักการหรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ทำเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อื่นได้เคยศึกษาค้นคว้าเรื่องทำนองนี้ไว้บ้างแล้ว ถ้ามีได้ผลเป็นอย่างไร เรื่องที่ทำนี้ได้ขยายเพิ่มเติมปรับปรุงจากเรื่องผู้อื่นทำไว้อย่างไร หรือเป็นการทำซ้ำเพื่อการตรวจสอบผล
5. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า / วัตถุประสงค์การทำโครงงาน
6. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)
7. วิธีดำเนินงาน
7.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้
ระบุว่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง จะได้วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นมาจากไหน วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องจัดซื้อ อะไรบ้างที่ต้องทำเอง อะไรบ้างที่ยืมได้
7.2 แนวการศึกษาค้นคว้า
อธิบายว่าจะออกแบบการทดลองอย่างไร จะสร้างหรือประดิษฐ์อะไรอย่างไร จะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง บ่อยครั้งหรือมากน้อยเพียงใด ใช้อะไรตรวจสอบผล และวิเคราะห์ / สรุปผลข้อมูลอย่างไร
8. แผนปฏิบัติงาน
อธิบายเกี่ยวกับกำหนดเวลาเริ่มต้นแลเวลาเสร็จของการดำเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงงานนี้
10. เอกสารอ้างอิง

2 ความคิดเห็น: