วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องและมีการดำเนินงานหลายขั้นตอน ขั้นตอนในการทำโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นจถึงขั้นสุดท้ายอาจสรุปได้ดังนี้
1. การคิดและเลือกชื่อเรื่องที่จะทำโครงงาน
2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. การออกแบบการทดลอง
4. การจัดเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
5. การลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์
6. การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
7. การแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

การคิดและเลือกชื่อเรื่องที่จะทำโครงงาน
แหล่งกำเนิดแนวความคิดและกระตุ้นความสนใจเพื่อให้ได้แนวความคิดในการเลือก
ชื่อเรื่อง เพื่อทำโครงงานพอสมควรได้ดังนี้
จากการอ่านหนังสือต่างๆ เช่น ตำรา หนังสือพิมพ์ วารสาร เป็นต้น ไม่เฉพาะแต่เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น
จากการไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ เช่น วนอุทยาน สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ หน่วยงานวิจัย ห้องปฏิบัติการ
จากการฟังบรรยายทางวิชาการ การฟังและชมรายการทางวิทยุและโทรทัศน์
จากกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
จากงานอดิเรกของนักเรียน
จากการเข้าชมนิทรรศการหรืองานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผู้อื่นทำไว้แล้ว
จากการสนทนากับครู อาจารย์ เพื่อนๆ หรือบุคคลอื่นๆ
จากการสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัว
อาชีพของผู้ปกครอง
ฯลฯ

ในการเลือกเรื่องสำหรับทำโครงงานนี้ เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก กล่าวกันว่า ถ้าเลือกเรื่องที่เหมาะสมในการทำโครงงานได้ก็เสมือนว่าได้ทำโครงงานเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งองค์ประกอบบางประการที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกชื่อเรื่องโครงงาน
หาโอกาสคุยกับครูบ่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอให้ครูเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่ใน
ความสนใจของนักเรียน
คุยกับเพื่อนนักเรียนที่เคยประสบความสำเร็จในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ซักถามหรือคิดตอบคำถามที่ครูถามบ่อยๆ
อ่านเอกสารต่างๆ ที่มีบทความหรือเรืองราวการทดลองทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
หาโอกาสไปชมงานแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝึกวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อมีโอกาสไปชมหรืออ่าน
จากเอกสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น